Asia MD-11 (HB-IWN), 1 Dragon Wings Swissair 400 nqdkcz968-Aerei e veicoli spaziali